Hvem kan jeg hjælpe?

Børn og familier
Unge


Børn og unge fra 1-25 år og deres forældre

Børn og unge kan opleve en række psykiske problemer gennem opvæksten. Nogle oplever udviklingsproblemer tidligt i livet, mens andre oplever trivselsproblemer eller psykiske lidelser senere. Psykiske reaktioner kan også opstå pludseligt ved uventede ændringer i barnets eller den unges liv. Heldigvis er der hjælp at få både for barnet, den unge og familien.

Jeg tilbyder hjælp ved:
  • Trivselsproblemer i familien, skolen eller blandt venner.
  • Tristhed, depression, angst, tvangstanker, OCD, skolevægring, spiseforstyrrelser
  • ADHD, opmærksomhedsproblemer (ADD), tics, autisme spektrum forstyrrelser
  • Reaktioner ifm. kritiske livsbegivenheder, fx. dødsfald, alvorlig sygdom, forældres skilsmisse, traume, mobning.
  • Adfærdsproblemer opstået i forhold til forsinket mental udvikling.
  • Trivselsproblemer hos små børn (1-5 år), fx. søvnproblemer, problemer med spisning, temperament

Forældre til unge

Det er ikke usædvanligt, at en teenager i mistrivsel og evt. skolevægring afviser hjælp fra sine forældre. Man kan som forældre opleve afmagt, når den unge afviser hjælp, og er på vej ud i en negativ udvikling.

Jeg tilbyder samtaler til forældre, der ønsker vejledning, også når den unge ikke selv ønsker at deltage aktivt i forløbet.

Hvad kan du forvente?

Efter en grundig vurdering af dit barns eller familiens problemstilling, får du en vurdering af, hvilken psykologisk behandling, der vil hjælpe dit barn og jeres familie bedst og hurtigst.
Mine anbefalinger er altid baseret på den seneste forskning og retningslinjer om behandling, der er evidensbaseret, og som virker bedst for lige netop dit barns problemstilling.

Jeg inddrager forældre i barnets behandling så vidt muligt, så barnets trivsel optimeres og forældre får strategtier til at opretholde forbedringer og støtte barnet fremover. Barnet og den unge er med til at lægge planer for, hvordan du som forælder kan støtte og hjælpe.

Jeg har tavshedspligt i henhold til psykologloven.

Mål for behandlingen

Behandlingen skræddersys til barnets, den unges og familiens behov. Sammen indgår vi en aftale om hvilke mål, der skal opnås i behandlingsforløbet, hvordan de skal opnås, og hvor mange gange vi skal ses, og hvor ofte.
Hjemmearbejde i form af øvelser mellem sessionerne kan forventes og indgår som led i behandlingen.
Effekten af behandlingen følges tæt gennem hele forløbet

Samarbejde med barnets netværk

Skole og lærere kan være med til at hjælpe et barn til at få det bedre.
Jeg deltager ofte i netværksmøder på skoler, hvis forældre ønsker hjælp til at formidle forståelsen for barnets/den unges udfordringer. Jeg har mange års god erfaring med at sikre en koordineret og effektiv indsats, og skabe en konstruktiv dialog mellem skole, hjem og andre instanser med barnets behov i centrum.

Afklarende samtaler

Der er ofte mange instanser involveret, når et barn har en udviklingsforstyrrelse eller psykiske problemer. Som forældre kan det være svært at navigere i mange forskellige råd og regler, og man kan opleve, at tingene står stille, mens barnet får det dårligere. Jeg tilbyder afklarende samtaler, hvor forældre hjælpes til at få et overblik og lægge en plan, så instanser begynder at arbejde sammen om at hjælpe barnet bedst muligt.

Afklarende samtaler kan også være en hjælp, når et ungt menneske med udviklingsforstyrrelser eller psykiske problemer overgår fra tilbud på børne-unge området i regionen eller kommunen, og skal ind under tilbud for voksne. En afklarende samtale kan bidrage til at lægge en plan og skitsere de behov, den unge fortsat har, og hvad der skal til for at møde dem, når den unge overgår til voksenområdets tilbud. Det er vigtigt, at den unges overgang til voksenområdet er planlagt og koordineret, så der er adgang til hjælp og støtte.

Psykologiske undersøgelser

Jeg har mange års erfaring med test af børn og unges indlæringsevner. Jeg tilbyder vurdering og gennemgang af tidligere psykologiske undersøgelser og rapporter fra fx. PPR.

Min privatpraksis tilbyder dog ikke psykologiske undersøgelser af kognitive og neuropsykologiske funktioner.
Hvis der er mistanke om, at barnet har indlæringsproblemer, faciliterer jeg samarbejde med skolens PPR psykolog, og afsøger mulighederne for at opnå en vurdering af barnets udfordringer i PPR-regi. Jeg har også gode privatpraktiserende psykolog-kolleger, som jeg kan henvise til.

Hvad nu, hvis psykologisk behandling ikke er nok?

Den rette indsats med psykologiske terapier og strategier kan forbedre en lang række psykiske problemer og hjælpe til at få barnet, den unge og familien i god trivsel. Men det er vigtigt at stoppe op, hvis der skal mere til.

Der kan være tilfælde, hvor psykologisk behandling virker bedre, hvis den kombineres med medicin. Jeg har mulighed for at henvise til et netværk af dygtige, privatpraktiserende børne- og ungdomspsykiatere, så vi kan samarbejde om en koordineret indsats med psykologisk behandling og medicin.

Der kan opstå behov, hvor barnet eller den unge har brug for en mere intensiv indsats end det, der er muligt at tilgodese i privat praksis. Jeg tilbyder at formidle disse behov til egen læge eller PPR, der vil stå for den videre henvisning til Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Voksne med ADHD eller ADD

Jeg tilbyder forløb til voksne med ADHD og ADD, fordi jeg de sidste 25 år har opnået specialistviden om ADHD/ADD gennem klinisk erfaring og forskning.
Nogle voksne har fået diagnosen i barndommen, mens andre først som voksne har opdaget, hvordan problemer med manglende koncentration, uro eller impulsivitet gør, at det er svært at fungere i dagligdagen. Problemerne skaber måske store problemer i uddannelsen, med at færdiggøre opgaver på arbejdet, eller i forhold med kæreste, venner, eller familie.
Et liv med ADHD eller ADD, uanset om diagnosen har været tidlig eller sen, kan ofte give anledning til oplevelser af nederlag, utilstrækkelighed og lavt selvværd. ADHD og ADD giver ofte problemer med motivation, og det kan være svært at planlægge, eller tilrettelægge sin tid. Det er heller ikke usædvanligt, at opleve angst eller depression, hvis man har ADHD.

Jeg tilbyder forløb, hvor målet er at opnå strategier til at mestre ADHD/ADD og få en bedre hverdag. ADHD behøver nemlig ikke kun af være en forhindring. ADHD kan også betyde, at man har særlige styrker. Mennesker med ADHD/ADD er vidt forskellige, og oplever også udfordringerne forskelligt. Jeg tilbyder derfor praktiske forløb, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov for hjælp og ændringer. Jeg hjælper dig til at forstå ADHD/ADD og bruge strategier, så du kan opnå de mål, du sætter dig og få et godt liv med ADHD

Jeg har 25 års klinisk erfaring med at arbejde med mennesker med ADHD og ADD. Jeg var leder af et ambulatorium for ADHD i det engelske sundhedsvæsen i London gennem flere år, og har de seneste 10 år forsket i psykologisk behandling for ADHD. Min forskning har medført en række udgivelser om ADHD hos både børn, unge og voksne, og jeg holder ofte oplæg og foredrag om ADHD både i Danmark og i udlandet
%d bloggers like this: